STAŻ URZĘDNICZY- STANOWISKO STAŻYSTA

STAŻ URZĘDNICZY- STANOWISKO STAŻYSTA Łomża - Zdjęcie 1
STAŻ URZĘDNICZY- STANOWISKO STAŻYSTA
Cena: Brak

Numer oferty: StPr/24/0512
Obowiązki:
OGŁOSZENIE nr AdmR.110.4.2024
Dyrektor Sądu Rejonowego w Łomży na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 roku o pracownikach sądów i prokuratury (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (t. j. Dz. U. z 2014, poz. 400) ogłasza w drodze konkursu nabór kandydatów na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Łomży na stanowisku stażysty.
*Zakres wykonywanych zadań na stanowisku pracy:
Wykonywanie czynności wynikających z zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów organizacji sądowej (Dz. U. MS z 2019 r., poz. 138 z późn. zm.),
w szczególności:
1) protokołowanie przebiegu rozpraw sądowych i posiedzeń sądowych,
2) wykonywanie wydanych w sprawach zarządzeń sędziego,
3) sporządzanie i wysyłanie wezwań, zawiadomień i innej korespondencji,
4) obsługa urządzeń ewidencyjnych,
5) wykonywanie innych czynności przewidzianych w Regulaminie urzędowania sądów powszechnych i zleconych przez przełożonych.
Wymagania:
Wymagania konieczne:
Wykształcenie:
średnie branżowe
średnie zawodowe
Pozostałe wymagania:
Wymagania niezbędne dotyczące osób ubiegających się o zatrudnienie:1) wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdany egzamin maturalny,2) posiadana pełna zdolność do czynności prawnych,3) nieposzlakowana opinia,4) niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,5) przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,6) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,7) umiejętność biegłej obsługi komputera i praktyczna znajomość pakietu MS Office, umiejętność szybkiego pisania na klawiaturze.Wymagania dodatkowe:1) wykształcenie wyższe preferowane administracyjne lub informatyczne,2) znajomość metod i technik pracy biurowej,3) umiejętność szybkiego pozyskiwania i praktycznego stosowania nowej wiedzy,4) wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,5) umiejętność pracy w zespole, sumienność, dokładność, dobra organizacja pracy,6) odporność na stres.Dodatkowe atuty:1) udokumentowane doświadczenie w pracy w sądzie lub prokuraturze: umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, odbyty staż itp.2) znajomość ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 334 z późn. zm.),3) znajomość ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 577),4) znajomość rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2019 roku Regulamin urzędowania sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2022r., poz. 2514 z późn. zm.),5) znajomość zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracjisądowej (Dz. Urz. MS z 2019r. poz. 138 z późn. zm.).
Miejsce pracy: Polowa 1, 18-400 Łomża, powiat: m. Łomża, woj: podlaskie
Rodzaj umowy: Umowa o pracę na czas określony
Wymagane dokumenty: Wymagane dokumenty i oświadczenia:1) list motywacyjny adresowany do Dyrektora Sądu Rejonowego w Łomży,2) własnoręcznie podpisane cv z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,3) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,4) kopie dokumentów poświadczających doświadczenie zawodowe,5) własnoręcznie podpisane oświadczenia stanowiące załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego ogłoszenia6) kopie dodatkowych dokumentów potwierdzających kwalifikacje i osiągnięcia kandydata.* Miejsce i termin składania dokumentów:* Termin składania dokumentów upływa z dniem: 12 czerwca 2024 r.* Miejsce składania dokumentów: Kandydat przystępujący do konkursu składa wymagane dokumenty bezpośrednio w siedzibieSądu: Sąd Rejonowy w Łomży, ul. Polowa 1, 18-400 Łomża-w Biurze Podawczym Sądu w godz. 8:00-15:00 od poniedziałku do piątku albo przesyła drogą pocztową na w/w adres Sądu z zaznaczeniem sygnatury konkursu podanej w ogłoszeniu. W przypadku nadania dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego,uznaje się, że dokumenty zostały złożone w terminie, gdy wpłyną do Sądu Rejonowego w Łomży, ul. Polowa 1, w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu, w godzinach urzędowania Sądu.Dokumenty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.* Inne informacje:1. W Sądzie Rejonowym w Łomży w miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.2. Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity Dz. U. 2014, poz. 400).3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu drugiego i trzeciego etapu konkursu co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem poprzez umieszczenie listy kandydatów na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Łomży: www.lomza.sr.gov.pl w zakładce Oferty pracy.4. Na stronie internetowej zamieszczone są wzory oświadczeń wymienionych w pkt. 7ogłoszenia.5. Informacje dot. zakwalifikowania kandydatów do poszczególnych etapów konkursu oraz termin i miejsce ich przeprowadzenia zamieszczone będą na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Łomży www.lomza.sr.gov.pl -w zakładce -Oferty pracy.6. Zgłoszenia kandydatów, którzy nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej mogą zostać odebrane w Biurze Podawczym po uzgodnieniu terminu odbioru dokumentów z pracownikiem Oddziału Administracyjnego tel. 86 215 09 29 (od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:00) w terminie do dnia 31 lipca 2024 r., po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.7. Dokumenty kandydatów zakwalifikowanych do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych.8. Dokumenty kandydatów umieszczonych na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy (jednak nie dłużej niż przez okres jednego roku), a następnie zostaną komisyjnie zniszczone.9. Dodatkowe informacje dotyczące ogłoszonego konkursu na dane stanowisko w tut. Sądzie można uzyskać telefonicznie - tel. 86 215 09 29.* KLAUZULA INFORMACYJNA W PROCESIE REKRUTACJI: Realizując obowiązek administratora określony w treści art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informujemy iż:1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Sądzie Rejonowym w Łomży z siedzibą przy ul. Polowej 1, 18-400 Łomża, jest Dyrektor Sądu Rejonowego w Łomży, e-mail: dyrektor@lomza.sr.gov.pl, tel. 86 215 09 52.2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Panią Grażynę Śmiarowską, nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którym można się skontaktować pod numerem telefonu 86 215 09 29 lub poprzez e-mail: iod@lomza.sr.gov.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danychosobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych.3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji kandydatów do pracy w Sądzie Rejonowym w Łomży wyboru osób do zatrudnienia na wolnych stanowiskach.4) Podstawą przetwarzania danych osobowych w trakcie rekrutacji na stanowisko urzędnicze jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO w związku z art. 221§1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury. Podstawą przetwarzania danych w dalszej rekrutacji (na podstawie listy rezerwowej) nie przekraczającej 1 roku jest zgoda kandydata.5) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji celów, do jakich zostały zebrane, a nie podanie danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia oferty kandydata złożonej w procesie rekrutacji. Podanie dodatkowych danych wykraczających poza zakres wymagany przepisami prawa nie ma wpływu na proces rekrutacji, ale jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich przetwarzanie.6) Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym w wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa.7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej określonych celów, tj. do momentu zakończenia rekrutacji, a następnie po zakończeniu rekrutacji odnośnie osób zakwalifikowanych na listę rezerwową, które wyraziły zgodę na przetwarzanie ich danych do celów przyszłej rekrutacji, anastępnie niezwłocznie usunięte.9) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ich usunięcia, o ile pozwalają na to przepisy prawa.10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.11) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.*Pełna treść ogłoszenia nr AdmR.110.4.2024 (wraz z wymaganymi załącznikami) znajduje się na stronie: https://lomza.so.gov.pl/index.php?wiad=3664
Sposób aplikowania: bezpośrednio do pracodawcy
Adres www: https://lomza.so.gov.pl/
Kliknij przycisk Aplikuj, aby poznać szczegóły oferty


Data aktualizacji: 2024-06-10
Rodzaj umowy: Na czas określony
Rodzaj pracy: Pełny etat
Minimalne doświadczenie: Bez doświadczenia
Wykształcenie: Bez wykształcenia
Ilość wakatów: 1
Miejsce: Łomża, podlaskie,
Nazwa firmy: Centralna Baza Ofert Pracy
Nazwa stanowiska: STAŻ URZĘDNICZY- STANOWISKO STAŻYSTA
Więcej na stronie www:
STAŻ URZĘDNICZY- STANOWISKO STAŻYSTA Łomża - Obraz nr 1

Kontakt z ogłoszeniodawcą

Nr ogłoszenia: 66123

Informujemy, że oferta pracy pochodzi z serwisu InfoPraca.pl

APLIKUJ NA STANOWISKO »

Dodano dnia:

Ilość wyświetleń:

Inne ogłoszenia tego użytkownika:

 • Młodszy Operator Produkcji

  Asistwork Sp z o.o. Młodszy Operator Produkcji Białystok

  Wymagamy - książeczkę sanepidu lub gotowość do jej wyrobienia – warunek konieczny - rzetelności i odpowiedzialności za powierzone zadania - gotowości do...

  Młodszy Operator Produkcji Dodano: 25.06.2024
 • Doradca Klienta

  Adreams M. Smerda Sp. k. Doradca Klienta Dąbrowa Białostocka

  Zapewnimy Ci: średnie wynagrodzenie w okolicach 6100 zł brutto (podstawa + premia sprzedażowa), ale zauważ, że: ok. 10% naszych Doradców zarabia powyżej 9...

  Doradca Klienta Dodano: 25.06.2024
 • Doradca Klienta

  Adreams M. Smerda Sp. k. Doradca Klienta Łomża

  Zapewnimy Ci: średnie wynagrodzenie w okolicach 6100 zł brutto (podstawa + premia sprzedażowa), ale zauważ, że: ok. 10% naszych Doradców zarabia powyżej 9...

  Doradca Klienta Dodano: 25.06.2024
 • KASJER-SPRZEDAWCA

  Centralna Baza Ofert Pracy KASJER-SPRZEDAWCA Sokółka

  Numer oferty: StPr/24/0349 Obowiązki: Sprzedaż mięsa i wędlin Wymagania: Wymagania konieczne: Umiejętności i uprawnienia: Znajomość obsługi kas...

  KASJER-SPRZEDAWCA Dodano: 25.06.2024
 • SALOWA

  Centralna Baza Ofert Pracy SALOWA

  Numer oferty: StPr/24/1724 Obowiązki: praca w Szpitalu Wojewódzkim w Białymstoku w charakterze salowej; Wymagania: Wymagania konieczne: Wykształcenie: brak lub...

  SALOWA Dodano: 25.06.2024
 • SPAWACZ/ŚLUSARZ

  Centralna Baza Ofert Pracy SPAWACZ/ŚLUSARZ Łapy

  Numer oferty: StPr/24/1723 Obowiązki: -przygotowywanie elementów do spawania zgodnie z dokumentacją, -wykonywanie prostego spawania elementów i konstrukcji...

  SPAWACZ/ŚLUSARZ Dodano: 25.06.2024
 • MECHANIK- KONSERWATOR

  Centralna Baza Ofert Pracy MECHANIK- KONSERWATOR Hajnówka

  Numer oferty: StPr/24/0334 Obowiązki: Praca fizyczna, wykonywanie napraw i konserwacji maszyn i urządzeń. Wymagania: Wymagania...

  MECHANIK- KONSERWATOR Dodano: 25.06.2024
 • CIASTKARZ- CUKIERNIK

  Centralna Baza Ofert Pracy CIASTKARZ- CUKIERNIK Białystok

  Numer oferty: StPr/24/1729 Obowiązki: Przygotowywanie wypieków dla dzieci do przedszkoli. Wymagania: Wymagania konieczne: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe...

  CIASTKARZ- CUKIERNIK Dodano: 25.06.2024
 • NAUCZYCIEL MATEMATYKI

  Centralna Baza Ofert Pracy NAUCZYCIEL MATEMATYKI Dolistowo Stare

  Numer oferty: StPr/24/0179 Obowiązki: Matematyka w klasach 4-818/18 Wymagania: Wymagania konieczne: Umiejętności i uprawnienia: przygotowanie...

  NAUCZYCIEL MATEMATYKI Dodano: 24.06.2024
 • NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ

  Centralna Baza Ofert Pracy NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ Dolistowo Stare

  Numer oferty: StPr/24/0180 Obowiązki: praca w bibliotece szkolnej Wymagania: Wymagania konieczne: Wykształcenie: wyższe (w tym licencjat), pedagogiczne Miejsce...

  NAUCZYCIEL BIBLIOTEKARZ Dodano: 24.06.2024

Nowe ogłoszenia na e-mail

Powiadomienia o nowych ofertach na skrzynę pocztową.
Zgadzam się

Szanowni Państwo

W związku z rozporządzeniem RODO informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych oraz zasadach na jakich będzie się to odbywało i celach ich przetwarzania.
Prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych przez nas i przez naszych "Zaufanych Partnerów" poprzez kliknięcie w guzik "zgadzam się".

Kto będzie administratorem Twoich danych? Administratorem danych będzie Larete Dariusz Husak, ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 6/8, 35-232 Rzeszów jak również nasi "Zaufani Parnerzy" czyli podmioty, z którymi stale współpracujemy w celu świadczenia usług, wyświetlania reklam i zbierania danych statystycznych.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i jaki jest cel przetwarzania? Przetwarzamy dane, które podajesz lub pozostawiasz w ramach korzystania serwisu:
- Dane niezbędne do świadcznia usługi polegającej na dodaniu ogłoszenia, kontaktu z ogłoszeniodawcą,
- Dane niezbędne do obsługi płatności i wystawieniu faktur,
- Dane zapisywane w plikach cookies, pozwalające na personalizację reklam oraz analizowania ruchu na stronach i śledzenie użytkownika.

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych? Masz prawo do żądania dostępu do zgromadzonych danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania i prawo do zapomnienia. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw wymienionych szczegółowo w polityce prywatności.

Pliki cookies Pliki cookies możesz otrzymać od nas jak i od naszych Zaufanych Partnerów. Możesz je wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Dalsze korzystanie z witryny bez zmiany ustawień oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies otrzymanych od nas jak i naszych partnerów.

Wycofanie zgody Swoją zgodę możesz zawsze wycofać na stronach "Polityki prywatności", tam także znajdziesz listę "Partnerów zaufanych".

Wyrażenie Zgody Wyrażnie zgody na wskazane poniżej działania odbywa się poprzez kliknięcie w przycisk "Zgadzam się" lub "Zagadzam się ✓" i zamknięcie okna.

>> Ustawienia zaawansowane <<

W poniższych ustawieniach mogą Państwo wybrać czy wyrażacie zgodę na instlowanie ciasteczek dostarczanych przez naszych partnerów i kod śledzenia.
Prosimy o wyrażenie zgody na świadczone przez nas i przez naszych partnerów.

Netsprint S.A. Zgadzam się na przechowywanie w moim urządzeniu plików cookies, jak też na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowania, moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies przez Wydawcę i "Zaufanych partnerów". Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych pozostawianych przeze mnie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności zapisywanych w tych plikach cookies, przez Wydawcę i Zaufanych partnerów innym administratorom zainteresowanym marketingiem swoich produktów lub usług (reklamodawcom).

Adsense Korzystamy z Google Adsense. Jest to usługa, która wyświetla reklamy na naszych stronach. Reklamy mogą być emitowane jako spersonalizowane (dostosowane do Twoich zainteresowanań) jak i niespersonalizowane. Na te pierwsze musisz wyrazić zgodę, jeżeli się nie zgadzasz adsense wyświetli Ci reklamy losowe.

Zapisz ustawienia
Zgadzam się